Donnie

不积跬步无以至千里

插入排序之golang实现

  func main() {
  
    arr := []int{19, 7, 2, 9, 4, 12, 43, 32, 14}
    insertSort(arr)
  
  }
  
  //插入排序
  func insertSort(arr []int) {
  
    //从第2个元素开始取数据,因为第一个不用排
    for i := 1; i < len(arr); i++ {
  
      temp := arr[i] //取出当前位置i的元素,其中i-1已经排好序
  
      j := 0
      //temp与前面已排好的元素逐一比较,如果比她大就往后移位,再继续比较,直到比temp小的元素前停下
      for j = i; j > 0 && temp < arr[j-1]; j-- {
        arr[j] = arr[j-1]
        fmt.Println(j)
      }
  
      arr[j] = temp //合适位置插入
  
      fmt.Println("i =", i, arr)
  
    }
  
  }
赞赏支持